Home

Inr warfarin

INR skal være terapeutisk i minst 2 dager før seponering av heparin, ufraksjonert heparin eller lavmolekylært heparin. Pasientkort, pasientinformasjon og Warfarin Orion-merkelapp fås ved henvendelse til firmaet. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Lavere dose kan være nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon:. Warfarin er et legemiddel (kumarinderivat) med antikoagulerende (blodfortynnende) effekt. Det er et av de viktigste blodfortynnende orale antikoagulerende legemidlene vi har. Et alternativ er phenindion, men brukes sjelden, og benyttes hos pasienter som ikke tåler warfarin.I Norge markedsføres warfarin som Marevan (Nycomed Pharma).. Warfarin brukes i behandling og forebygging av tromber og.

INR brukes hovedsakelig ved kontroll av blodfortynnende behandling (antikoagulasjonsbehandling) i forbindelse med bruk av warfarin og andre vitamin K-antagonister.Effekten av warfarin kan variere mye fra person til person, og påvirkes av en del matvarer og bruk av andre medisiner samtidig International Normalised Ratio (INR) testing is well established as an integral part of warfarin treatment. INR has a critical role in maintaining the warfarin response within a therapeutic range, to provide the benefits of anticoagulation, while avoiding the risks of haemorrhage (Figure 1) INR­verdi 2,0 forteller at koagulasjonstiden er dobbelt så lang, INR­verdi 3,0 betyr tredobling av koagulasjonstiden. Dette er en enkel forklaring av INR­begrepet som pasienten lett kan forstå. INR stiger altså med økende antikoagulasjonseffekt / økende effekt av warfarin. INR-verdier er derfor lette å forstå og vurdere for pasienter Warfarin er markedsført under handelsnavnet Marevan. Warfarin er godt egnet for langvarig antikoagulasjonsbehandling da det gis som tabletter. Preparatet var tidligere det mest brukte antikoagulasjonslegemiddelet, men etter at DOAK (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban) kom på markedet brukes warfarin mindre.Bruk av warfarin som legemiddel krever en hårfin balanse mellom å gi for.

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapirettet oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ Ved kalsifylaksi bør egnet behandling startes opp og seponering av warfarin vurderes. INR bør måles oftere ved økt risiko for overkoagulasjon, f.eks. ved alvorlig hypertensjon eller nyresykdom. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse,. Det foreligger en kasuistikk hvor en pasient på warfarin (og acetylsalisylsyre) begynte jevnt, men lavt konsum av øl og da fikk økt INR. Da han sluttet å innta øl normaliserte INR seg igjen. Det er ikke kjent om det er alkoholen eller andre innholdsstoffer i øl som var årsak til variasjonene hos denne pasienten (6)

Warfarin hemmer nydannelse av aktivt vitamin K, som er nødvendig for aktiveringsprosessen av koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X. Ved mangel på disse koagulasjonsfaktorene oppstår koagulopati når de sist aktiverte koagulasjonsfaktorene er brukt opp/brutt ned. Forhøyet INR kan vanligvis forventes 15-48 timer etter inntak. Toksiske doser. 1 Mens warfarin krever jevnlige blodprøvekontroller, mulig kostholdstiltak (jfr. over) og stor oppmerksomhet om muligheten for ukontrollert blødning, så krever DOACs mindre kontroller og kan redusere risikoen for hjerneblødning når det blir tatt for å forebygge hjerneslag. De virker også raskere enn warfarin Bakgrunn. Warfarin (Marevan, Warfarin) brukes for forebygging av tromboemboli, blant annet ved koronarsykdom, atrieflimmer, dyp venetrombose, lungeemboli, klaffefeil, mekanisk hjerteventil, TIA og iskemisk hjerneslag.Vitamin K-antagonist. Hemmer koagulasjonen ved blokkering av koagulasjonsfaktorsyntesen (II, VII, IX og X). Medikamentet har lang halveringstid (40 timer), og effekten påvirkes. When warfarin is being given and INR is in therapeutic range, simple discontinuation of the drug for five days is usually enough to reverse the effect and cause INR to drop below 1.5. Interactions. Warfarin interacts with many commonly used drugs, and the metabolism of warfarin varies greatly between patients

Warfarin Orion «Orion» - Felleskataloge

Normal INR uten behandling er 1,0. For effektiv antikoagulasjon skal INR vanligvis være over 2,0. I noen tilfeller, for eksempel ved kunstig hjerteventil er behandlingsmålet en INR mellom 2,5 og 3,5. Effekten av warfarin kan motvirkes ved å gi vitamin K (for eksempel ved overdosering av warfarin) Variasjon i INR er ikke uvanlig og det er vanskelig å finne en definisjon på hvor stor variasjon som gir incentiv for å utrede pasienten nærmere. I en studie ble ustabil INR definert som en så variabel INR at det i løpet av seks måneder krevde minimum 3 doseendringer av warfarin eller at tre INR-verdier var utenfor terapeutisk vindu (1) INR values may also vary if a patient already has an underlying disease or condition. For example, in the disorders of the thyroid gland, INR values increase in hyperthyroidism and decrease in hypothyroidism. Moreover, diseases of the liver can decrease the INR value. The INR helps in monitoring the warfarin therapy

The aim of treatment with warfarin is to thin your blood but not stop it clotting completely. Getting this balance right means your dose of warfarin must be carefully monitored. You'll have a regular blood test called the international normalised ratio (INR). It measures how long it takes your blood to clot The INR is a standardized way of expressing the PT value. The INR ensures that PT results obtained by different laboratories can be compared. It is important to monitor the INR (at least once a month and sometimes as often as twice weekly) to make sure that the level of warfarin remains in the effective range When commencing warfarin it is important to measure the baseline INR. If this is 1.4 or above, without warfarin, liver function and nutrition status should be assessed and specialist advice sought regarding the patient's suitability for anticoagulation with warfarin Your INR will be used to determine the dose of warfarin you need to take. Although there are now 3 new anticoagulants that don't require regular monitoring - rivaroxaban, apixaban and dabigatran - most people who need an anticoagulant will be prescribed warfarin

Warfarin and INR diary - print the page and fill in the information, or ask your doctor, pharmacist or nurse to help you fill it in. Apps - if you have a smartphone or mobile device, there are a number of apps you can use to keep track of your warfarin dose and INR result. See warfarin apps. Reference INR > 8 uten blødning bør warfarin seponeres midlertidig, K-vitamin 1-3 mg gis peroralt, INR måles etter 24 og 48 timer og dosejustert warfarinbehandling gjenopptas når INR er i terapeutisk område. For å kontrollere endringen ønsker vi å benytte en prosessindikator, a Since your VERY LOW INR of 1.3 means that your blood is dangerously thick your doctor may consider Lovenox coverage while re-initiating Warfarin. This will help your INR get into your target range. 6. Lovenox is a Low Molecular Weight Heparin Blood Thinner

Warfarin - Wikipedi

In most cases the target INR range will be between 2 and 3, although other ranges may be chosen if there are special circumstances. In a person who is not taking warfarin, the INR would be approximately 1. If the INR is below the target range (ie, under-anticoagulated), there is an increased risk of clotting Bytte fra warfarin til NOAK kan vurderes, ikke bare ved dårlig INR-kontroll, men også dersom pasienten selv ønsker et slikt bytte og det ikke foreligger kontraindikasjoner for bruk av NOAK. 1,4. Norske retningslinjer. Norske retningslinjer anbefaler NOAK fremfor warfarin (svak anbefaling) The INR is typically used to monitor patients on warfarin or related oral anticoagulant therapy. The normal range for a healthy person not using warfarin is 0.8-1.2, and for people on warfarin therapy an INR of 2.0-3.0 is usually targeted, although the target INR may be higher in particular situations, such as for those with a mechanical heart valve

INR er en skala for måling av blodets evne til å koagulere. Uten Warfarin (Marevan) vil INR ligge rundt verdien 1. Ved behandling med Warfarin (Marevan) vil blodet bruke lengre tid på å koagulere/levre seg. Marevanbehandling gir en økt INR-verdi og normalt ligger denne mellom 2 og 3,5. Ønsket INR-verd Your INR results need to stay within a certain range - target INR ranges from 2 to 3 for most people taking warfarin. However, some people will need to have a lower or slightly higher target INR. If your INR is too high, your risk of bleeding increases. And if your INR is too low, your blood is more likely to form a blood clot Risikofaktorer for pasienter på warfarin (Marevan) Alkohol påvirker INR-verdien Store mengder alkohol har en koagulativ effekt. Derimot vil et kronisk stort alkoholinntak ha den motsatte virkningen; d.v.s at blodets koagulasjonsevne reduseres. Et moderat alkoholinntak anbefales INR 5-6: No significant bleeding: Omit a dose Consider 500mcg po Vitamin K (available OTC) RTC in 1 week: INR 6-9: Consider ER referral if high risk for bleed: Omit a dose Consider 2.5mg po Vitamin K Check INR daily: INR > 9: Consider ER referral if high risk for bleed: Omit a dose Consider 5mg po Vitamin K Check INR daily: Any INR: Serious or. Many patients have an INR target range between 2 and 3 or between 2.5 and 3.5, depending on the indication for anticoagulant therapy, ensuring appropriate anticoagulation and avoiding thrombosis and bleeds. 1 For patients to achieve an INR in their therapeutic range, they must maintain consistent vitamin K intake and adhere to their medication. 2 Providers must titrate warfarin doses.

INR - International Normalized Ratio - Store medisinske

 1. These patients should have an INR of 2.0 to 3.0 for basic blood-thinning needs. For some patients who have a high risk of clot formation, the INR needs to be higher - about 2.5 to 3.5. Since you are taking Warfarin your doctor will check your PT/INR regularly to make sure that your prescription is working properly and that your PT/INR is appropriately prolonged
 2. Want somewhere to record INR results and other information? Eat On Warfarin has come up with a range of handy forms and templates to help you manage your Warfarin therapy. Each form is available in 2 formats, For those who prefer to keep paper records - a pdf version which can be downloaded and printed off
 3. Normal INR Levels. The normal range for a healthy person not using warfarin is 0.8-1.2. However, this is a dangerously low INR for a person using Warfarin
Anticoagulation Guidelines From

INR < 2.0: INR 1.5-1.7: consider a booster dose of 1 ½ - 2 times daily maintenance dose; consider resumption of prior maintenance dose if factor causing decreased INR is considered [eg: missed warfarin dose(s)] if a dosage adjustment is needed, increase maintenance dose by 5-15%; INR 2.0-2.3: INR 1.8-1. Restart warfarin when the INR is less than 5.0. 6.0-8.0 with no bleeding or minor bleeding — stop warfarin. Restart warfarin when the INR is less than 5.0. Less than 6.0, but more than 0.5 units above the target value — reduce dose, or stop warfarin. Restart warfarin when the INR less than 5.0. If the INR is high, but less than 5.0 Home INR management is an option for some patients on warfarin (Coumadin). It is reliable for most patients but not all. Learn about the benefits of home INR testing and a list of machine suppliers Det anbefales å være restriktiv med seponering av warfarin (Marevan®), og i så tilfelle alltid gjøre dette i samarbeid med behandlende lege. Mindre oralkirurgiske inngrep kan vanligvis utføres på pasienter med INR<3,0 med påfølgende lokalbehandling og grundig postoperativ informasjon

INR <1·5 for 2 consecutive weeks, then increase daily dose by 25%. Recheck after 1 week. if INR is not stable by week 6, 10% daily dose adjustments can be made weekly. 1 Adapted from Fennerty et al, BMJ 1988; 297: 1285-8. 2 Adapted from Br.J.Clin.Pham.1998; 46: 159. B) Schedule for the slow initiation of prophylactic and therapeutic warfarin. People taking warfarin, which is also sold under the brand name Coumadin, require regular blood tests to determine the INR, a measure of the clotting tendency of blood Elevated Baseline INR and Warfarin. Fun fact: the liver is responsible for synthesizing clotting factors (it's one of this mighty organ's major metabolic functions). Patients who have liver diseases, including advanced cirrhosis, don't produce as many clotting factors as people without liver disease An INR test meter is a portable, battery-operated meter, used to monitor patient response to warfarin. The meter has a screen that displays results, and an opening for meter-specific test strips

Use of INR for monitoring warfarin treatment - Best Tests

 1. ed target level and requires careful monitoring. For the majority of patients on warfarin, their target INR is 2.5 (if you're not on warfarin your INR is around 1). Your dose is then adjusted to keep the INR readings as close to your target as possible
 2. K-innhold . Nylig ble det publisert en kasuistikk fra USA der en kvinne som var stabilt behandlet med warfarin måtte øke dosen for å opprettholde INR-nivået etter inntak av sportstilskudd med høyt innhold av vita
 3. Your INR should be checked more frequently if you take any of the following medicines with warfarin, particularly when starting or stopping treatment. Your warfarin dose may need reducing while.
Vitamin K Cycle | Coumadin diet, Diet guide, Food psychology

warfarin - Store norske leksiko

One case study reported of a man who on two occasions of increased marijuana use experienced INR values above 10 as well as bleeding. The other case study reported of a patient who initiated treatment with a liquid formulation of cannabidiol for the management of epilepsy, ultimately necessitating a 30% reduction in warfarin dose to maintain therapeutic INR values Warfarin diet means finding a balance in daily eating vegetables without major fluctuations in amount. Lege artis practice is getting regularly tested on your INR, adjust the current dose of warfarin and thus simultaneously ensuring the effectiveness and safety of treatment, without having to reduce the intake of vegetables

Legemiddelhåndbok

Marevan «Takeda» - Felleskataloge

How is warfarin treatment monitored? While you're taking warfarin you'll need to have regular blood tests to check your blood clotting time, otherwise known as your INR. If your INR is too high. Drug Interaction Classification Systems: Significance Rating (A) Criteria Management Rating (B) Criteria: 0: Not listed 0: Not listed: 1: Severity - Major: The effects are potentially life-threatening or capable of causing permanent damage. Documentation: interaction is suspected, probable or established Objective: To report a case of warfarin-cranberry juice interaction, which resulted in an international normalized ratio (INR) elevation on 2 separate occasions. Case summary: A 46-year-old female was receiving a total weekly dose of 56 mg of warfarin. During the 4 months prior to the incident INR, her average INR was 2.0, with a range of 1.6-2.2, while taking the same weekly dose of warfarin INR levels that are too high may mean you are at risk for dangerous bleeding. Your health care provider will probably change your dose of warfarin to reduce these risks. If you are not taking warfarin and your INR or prothrombin time results were not normal, it may mean one of the following conditions Voksne . Individuelt. Initialt 5 mg 1 x dgl. i 4 dage. På 5. dagen måles INR. Vedligeholdelsesdosis 2,5 - 10 mg 1 x dgl. Ved tidligere behandling indledes med dobbelt dosis af tidligere vedligeholdelsesdosis i 2 dage, dernæst tidligere dosis i 2 dage, og på 5. dagen måles INR

Interaksjon mellom warfarin og alkoho

 1. K](VKA) recycling as VKA is needed for the carboxylation of matrix Gla.
 2. Warfarin therapy reduces the risk of thromboembolic events and has demonstrated effectiveness for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation (AF). 1-3 Approximately 44,000, or 6%, of British Columbians > 65 years live with AF. 4,5 Studies have shown that warfarin therapy could reduce the risk of stroke in these patients by about 66%. 3 Approximately a third of the patients.
 3. What does INR stand for? INR stands for International Normalised Ratio, also referred to as Prothrombin time (PT), and is a standardised measurement of the time it takes for blood to clot. What is an INR test? An INR test measures how long it takes for your blood to clot. It is primarily used to diagnose unusual bleeding, blood clots, and monitoring people being treated with warfarin (an anti.
Warfarin and Blood Coagulation - YouTube

Warfarin raises your INR values. The higher your INR, the more time it takes for your blood to clot. A high INR means that warfarin is working too well, so you bleed more quickly and easily. This can be dangerous. Keeping your warfarin and vitamin K intake steady every day helps keep you in a safe INR range Your INR helps your healthcare provider determine how well warfarin is working to prevent blood clots and if the dose needs to be adjusted. Blood tests are done at a laboratory or anticoagulation clinic, in a medical office or at home Warfarin may cause severe bleeding that can be life-threatening and even cause death. Tell your doctor if you have or have ever had a blood or bleeding disorder; bleeding problems, especially in your stomach or your esophagus (tube from the throat to the stomach), intestines, urinary tract or bladder, or lungs; high blood pressure; heart attack; angina (chest pain or pressure); heart disease.

Warfarin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Marevan og vitamin K i matvarer - NHI

 1. K, the antidote for Warfarin, to bring the level down. INR levels are a measurement of how long blood takes to clot; bleeding risk increases when INR levels are high, INRTracker explains. Various factors affect INR levels, including the amount of dietary vita
 2. imally above therapeutic range or associated with a transient causative factor, no dose reduction may be required. -----INR > 5.
 3. The elevation in INR can be explained by the inhibition of CYP2C9 by cannabis use causing decreased metabolism of warfarin, the authors explained
 4. INR Warfarin Monitoring Patient Status Alert Each patient currently being monitored for Warfarin should have a patient status alert on the home screen and below the patient demographics box. The 'Action' link or the symbol will take you to the 'Warfarin Monitorin..
 5. 2.0 ≤ INR ≤ 3.0 - the therapeutic level for people treated with warfarin & other, older types of anticoagulants; and INR > 3.0 - the INR is too high and may pose the risk of excessive bleeding This level of INR might be recommended for people who have the older generation of artificial heart valve
 6. istered with inhibitors of CYP3A4, such as statins, except pravastatin and rosuvastatin, which are not metabolized by CYP450 enzymes, the INR is increased. 4 Other medications that cause clinically relevant increases in the INR because of CYP enzyme inhibition include amiodarone (1A2, 3A4, and 2C9), diltiazem (3A4), fenofibrate (3A4), propafenone (3A4), and propranolol.

Warfarin - blødning eller blødningsfare - Blod - Blod og

antikoagulasjonsbehandling - Store medisinske leksiko

Mulige årsaker og tiltak ved svingende INR

 1. Warfarin and target INR. Different medical conditions will require a different level of anticoagulation and this level (number above 1) will be decided by the nature of the condition and the doctor managing your child's care. Many things can affect how warfarin works in the body, such.
 2. INR tests help your doctor work out whether your dosage of warfarin is right for you. They will check whether your INR blood test results are within the best range for you (INR range). Read more about warfarin and INR. The length of time you need to take warfarin depends on what you are using it for and you
 3. Most people on warfarin require blood thinning to a level of an INR 2.0 - 3.0. Sometimes patients require thinner blood levels with INR levels of 2.5 - 3.5. How often do I need INR levels checked? Once warfarin is started, you will need frequent blood tests - usually every second day. This will help find out how much warfarin you.
 4. If the INR is <2, the argatroban should be restarted and warfarin should continue to be dosed daily until the INR is further elevated on the combination therapy. 7 A duration of 5 days overlap is recommended and an argatroban-free INR that is within therapeutic range should be achieved before discontinuing the infusion
 5. Monitoring warfarin at home with an INR test meter is convenient. However, there are risks associated with using INR test meters at home

What is the INR measurement in Warfarin treatment? News

Warfarin is extensively metabolised by the liver, mostly to inactive hydroxylate metabolites which are predominantly eliminated by the renal system (Micromedex 2.0 2015). For factors that may impact on the metabolism of warfarin or monitoring of the INR refer to section 1.9 Factors that Influence the INR WARFARIN - Tackling excessive warfarin-induced anticoagulation with no or minor bleeding e.g haematuria, epistaxis INR >4.5 Reduce dose or withdraw warfarin for 1-2 days and review. INR > 5.0 Stop 1-2 days INR >8.0 Give 0.5-1.0mg Vitamin K orally, repeat INR in 24-48 hours INR >8.0 with minor haemorrhage (e.g. epistaxis, haematuria However, when the INR rests between 5.0-9.0 and the patient has no signs of bleeding, warfarin therapy might be curtailed for 1-2 doses and a low-dose of vitamin K considered. When the INR is >9 and the patient does not have signs of bleeding, warfarin typically would be stopped and vitamin K administered Fattori di rischio per il sanguinamento includono elevata intensità di anticoagulazione (INR > 4,0), età maggiore o uguale a 65 anni, storia di elevata variabilità dei valori di INR, storia di sanguinamento gastrointestinale, ipertensione, malattia cerebrovascolare, anemia, tumore maligno, trauma, danno renale, alcuni fattori genetici e prolungata terapia con il warfarin • Decrease warfarin by 10-20%. Rapid reversal required (within 24 hours; e.g. for surgery) • Hold warfarin. • Give Vitamin K 2 mg -4 mg orally (INR should be reduced within 24 hours). • If INR remains high, give an additional dose of Vitamin K 1 mg -2 mg orally. • Restart warfarin at lower dose once INR is within therapeutic range.

WARIS II (The Warfarin, Aspirin, Re-Infarction Study) was an open-label, randomized study of 3630 patients hospitalized for acute myocardial infarction treated with warfarin to a target INR 2.8 to 4.2, aspirin 160 mg per day, or warfarin to a target INR 2.0 to 2.5 plus aspirin 75 mg per day prior to hospital discharge Check INR and prescribe predicted maintenance dose for INR < 3 Continue 2mg warfarin daily e.g target 2.5 ± 0.5 as below Check INR INR > 4.0, not bleeding Omit warfarin for 2 days then restart at a dose 1mg lower INR between 2.0-3.0 Continue the same dose of warfarin INR <2 Check compliance/ interacting drugs/ drugs brought over the counter/ die Answer 1 of 9: Has anyone had experience in getting an INR test done in France? I am going to France soon and I will need to have 2 or 3 INR tests while I'm there. I have an introductory letter from my doctor explaining need and current levels etc which I.. Answer 21 of 26: Hi I'm looking for some up to date information. We are staying at Sands Beach Resort for 3 weeks in Feb/Mar and I am on warfarin and may well need my blood testing. Are there any clinics locally that would do this for me-and tell me what dose.. warfarin, particularly foods that are high in vitamin K. If you have too much vitamin K in your diet you may see your INR levels go low and your warfarin requirements increase. The following is a list of vitamin K rich foods. You do not need to avoid these foods as they are very nutritious but aim for consistency in your intake of these foods

eDucate | Pediatric strokeWarfarin reversal | Journal of Clinical PathologyDrug Interactions Associated With Pulmonary ArterialWarfarin Therapy - Management During Invasive Procedures

Warfarin: a blood-thinning medicine to treat and prevent

Online software to help you care for your patients on warfarin. Improved safety; Greater convenience; Better care; The future of warfarin management. Find Out More. Quick Tour of INR Online. Get in touch. Phone: 1-250-688-1367, 1-250-688-1365 Email: help@inronline.ca. More. Sitemap About Term and Condition Warfarin je nepřímé perorální antikoagulans.Dlouhou dobu byl víceméně jediným použitelným perorálním léčivem s antikoagulačním působením. Zpočátku se používal jako jed na krysy, možnosti jeho potenciálního využití v medicíně však odhalil sebevražedný pokus, jenž byl sledován poruchou krevní srážlivosti.Warfarin patří společně s ethylbiskumacetátem. Warfarin (Coumadin ) is a blood thinner that helps prevent clots from forming in the blood vessels and the heart. Foods high in vitamin K can affect the way Coumadin works in your body. The more vitamin K rich foods you eat, the lower the levels of Coumadin in your body. This means your INR (Internationa INR less than 2. Increase weekly Warfarin dose by 5 to 20%; INR 3 to 3.5. Decrease weekly Warfarin dose by 5 to 15% or; Maintain same dose and recheck in 7 days. Banet (2003) Chest 123:499-503 [PubMed] INR 3.6 to 5.0. Consider withholding one Warfarin dose; Decrease weekly Warfarin dose by 10 to 15%; INR 5.0 to 10.0. Withhold 1 to 2 Warfarin dose

What Foods Can Affect Coumadin Levels? | LIVESTRONGSearchable Resource
 • Portefølje eksempel.
 • 616 bgb voraussetzungen.
 • Positivisme striden.
 • Gode nynorsk ord.
 • Emmanuel petit fifa 18.
 • Lage rebus for barn.
 • Geri halliwell.
 • U2 europe 2018.
 • Hvorfor er det mye fisk langs norskekysten.
 • Tomat og agurk i samme drivhus.
 • Kvarts kryssord.
 • Cevapi oppskrift.
 • Weber grill hähnchen halter.
 • Ørretfiske møre og romsdal.
 • Kjøpe godteri på nett fra utlandet.
 • Egget stavanger anmeldelse.
 • Esa sigit kecil.
 • Tarzan spark produsent.
 • Balto film norsk.
 • Komfyr med vanlig stikkontakt.
 • Hovdyr kryssord.
 • Lingen emslandarena programm 2018.
 • Mareep evolution.
 • Thalia düsseldorf.
 • Lov om dyrehold.
 • Feil på mercedes s klasse.
 • Basisøvelser rygg.
 • Blad abonnement gave.
 • Klimaendringer i arktis.
 • Cuxhaven deutschland sehenswürdigkeiten.
 • 3 zimmer wohnung düsseldorf bilk.
 • Symptomer på kreft i underlivet.
 • Finne reg nr på bil ved navn.
 • När infaller fastlagssöndagen 2017.
 • Fransk folkemusikk.
 • Limousin car.
 • Bremykt pris.
 • Hvordan tette rusthull.
 • Dampfgarer kochkurs linz.
 • Farmen kjendis 2016 finale.
 • Bildekor hamar.