Home

Kongens veto grunnloven

Etter Grunnloven § 36 kan en «til Norges Krone arveberettiget Prinsesse eller Prins ei gifte sig uden Kongens Tilladelse». Da kronprins Harald skulle gifte seg i 1968, var det en viss juridisk diskusjon om det var kong Olav personlig, eller om det var Kongen i statsråd - det vil si kongen sammen med regjeringen - som måtte samtykke til kronprinsens ekteskap Under kongens reiser innen riket kan han overdra styret av riket til statsrådet. Dette skal føre regjeringen i kongens navn og på hans vegne. Det skal ubrytelig etterleve så vel bestemmelsene i denne Grunnlov som de særskilte dermed overensstemmende forskrifter, som kongen meddeler i instruksjon

Kongen og Grunnloven - Lovdat

 1. Kongens rolle. Norge er et monarki. Det betyr at vi har konge som statsoverhode. Norge har hatt tre konger siden 1905. I 1990 endret Stortinget Grunnloven slik at også kvinner kan arve tronen. I dag kan altså en kvinne bli monark. Dermed vil det eldste barnet til Kronprins Haakon
 2. Grunnlover inneholder grunnleggende prinsipper for hvordan en gitt stat skal styres. De varierer fra stat til stat, både i form, oppbygning og innhold, men alle forteller hvem som har makt til å styre og gi lover, hvordan denne makten skal utøves, og hvilke friheter, rettigheter og plikter borgerne har
 3. Anno - Museene i Hedmark er et av landets største museer, med små og store museer over hele Hedmark - fra lokale bygdetun til museer av nasjonal og internasjonal betydning. Våre 23 besøkssteder favner et bredt spekter av kultur- og naturhistorie
 4. Grunnloven § 10 (§ 12 i 17. mai-versjonen) sa at «Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke, paa den Tid og med de Ceremonier, Han selv fastsætter.» Men til tross for grunnlovspåbudet ble bare 3 av de 6 kongene på 1800-tallet kronet
 5. Kongens rolle her betegnes som Kongen i statsråd. Viktige regler om Kongens myndighet og andre forhold finnes i Grunnloven. I de fleste paragrafene der Kongen er tildelt myndighet, må det siden parlamentarismens fremvekst fra 1884 tolkes slik at det er regjeringen som har myndigheten
 6. oritets rett til å forhindre et vedtak eller en lov. Opprinnelig var veto de romerske folketribuners utsagn når de stanset en senatbeslutning. Absolutt veto gjør vedkommendes samtykke helt nødvendig, mens suspensivt, eller utsettende veto bare har utsettende virkning og ikke kan hindre den endelige gjennomføring

Veto kommer fra Latin og betyr «jeg forbyr» og er en spesiell form for stemme som har utsettende eller blokkerende effekt for en beslutning innenfor en gitt ramme. Et veto kan bare forhindre en beslutning, det kan ikke forandre innholdet av denne. Prinsipielt finnes det to slags veto: utsettende (suspentivt) veto, som blokkerer en beslutning til en ny avstemning kan bli utfør Selv om makten ble delt i Grunnloven, var forholdsmessig mye makt fortsatt samlet hos kongen. Kongen valgte selv sin regjering og Stortinget hadde ingen makt over sammensetningen. I tillegg hadde kongen utsettende veto i lovsaker. Det eneste maktmiddelet Stortinget hadde overfor kongen og hans regjering, var riksretten - Likevel var det dette (altså kongens manglende veto i grunnlovsspørsmål) som gjorde den norske grunnloven så moderne, og som på sikt ga det norske folket overtaket på kongen i Stockholm, sier Mestad. Grunnloven av 4. november 1814. Samtidig var grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll nokså løst formulert. Det var også lurt Kongens konstitusjonelle rolle. Denne rollen bortfalt etter endringen av Grunnloven 21. mai 2012. I det daglige arbeidet på Det kongelige slott inngår også audienser, foretreder, samtaler med statsminister, utenriksminister og med representanter for Forsvaret

Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdat

Kongens rolle - stortinget

Kongens person er hellig, fastslår Grunnloven. Men tirsdag fjerner Stortinget det hellige ved Kongen, selv om monarken beholder sin juridiske immunitet Dersom Kongens etterkommere vil bekjenne seg til en annen religion enn den evangelisk-lutherske, må Grunnloven endres. Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix Publisert 14.01.2016, kl. 20.2 Kongens person er hellig, fastslår Grunnloven. Men tirsdag fjerner Stortinget det hellige ved kongen, selv om monarken beholder sin juridiske immunitet

Samme dag ble spørsmålet om kongens veto i naturaliseringssaker endelig avgjort. Med 43 mot 34 stemmer stemte Stortinget imot vetoet, men de svenske kommissærene ville ikke la denne saken komme i veien for unionen. Dermed var hele Grunnloven godkjent av svenskene, og samme kveld kunne Stortinget komme sammen til kongevalg I følge grunnloven hadde kongen utsettende veto i lovsaker, men sa ingen ting om kongens veto i grunnlovssaker. Dette førte til vetostriden, som ble den mest framtredende saken fram mot 1884. Konge, regjering og et mindretall i Stortinget mente kongen hadde absolutt veto og var forsvarer av grunnloven

Grunnlover i Europa 1789-1814 - Norgeshistori

Som vårt viktigste dokument legger Grunnloven grunnlaget for staten Norge, eller Kongeriket Norge som er det offisielle navn. Og det er her vi møter et alvorlig problem. Hvordan kan vi kalle Norge ett demokrati når det står nedfelt i vårt viktigste dokument at Den udøvende Magt er hos Kongen , Kongens Person er hellig; han kan ikke lastes, eller anklages og Arvefølgen. Den kongelige makt skulle utøves ved og med råd og aksept fra Folkets forsamling, regjeringen og domstolene, men kongen hadde ingen innflytelse på sammensetningen av regjering og kongens veto kunne fortsatt overprøves. Etter den nye grunnloven ble en ny regjering på 20 medlemmer opprettet, 10 kom fra Khana Ratsadon Den utøvende statsmakt i Grunnloven •Riksrettssaken i 1884 om Kongens bruk av veto i grunnlovssaker. •Etter det oppnevner Kongen regjeringer som har støtte i Stortinget. •Politikerne overtar initiativet ved oppnevning av regjeringer, og regjeringer går av ved mistillit Kongens person er hellig, fastslår Grunnloven. Men tirsdag fjerner Stortinget det hellige ved kongen, selv om monarken beholder sin juridiske immunitet. Forslaget ventes å bli enstemmig vedtatt av Stortinget tirsdag. Da blir det også gjort (Les mer Grunnloven § 79. I 1899 ble Flaggloven vedtatt på denne måten og Stortinget heiste for første gang det norske flagg fra stortingsbygningen 15. desember 1899, uten Kongens sanksjon. Når det gjelder grunnlovsvedtak har ikke Kongen sanksjonsrett, jf. Grunnloven § 121 (tidl. Grl. § 112)

Kongens fluktrute - Ann

Mot kongens veto ble forslaget vedtatt på tre etter hverandre følgende stortingssamlinger, og loven trådte i kraft 1821. (Ettersom Grunnloven også slår fast at lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft, kom det imidlertid til å gå mer enn 75 år før den fikk full effekt: Den siste nordmann som hadde lov til å bruke sin norske adelstittel, baron Harald Wedel Jarlsberg, døde 1897. Når det står i Grunnloven at den utøvende makt ligger hos kongen, så betyr det i dag regjeringen. Kongen er landets øverste befalingsmann og har rang som general i Hæren og Luftforsvaret og admiral i Sjøforsvaret. Kongens oppvekst. Slekten til Harald V er huset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, en linje av huset Oldenburg Grunnloven sier at Kongens person er hellig, at han ikke kan lastes eller anklages. Men hva skjer hvis Kongen virkelig skulle gjøre noe kriminelt? (10.3.2014

Andreas Olsen Hølaas – Leksvika

Neste dag falt forslaget om kongens veto med 43 mot 34 stemmer! Les mer: Karsten Alnæs om de dramatiske dagene i 1814 Det hersker ingen tvil om at eidsvollsmennene drakk mer enn dagens. Drivstoff-pumper er åpne 24/7. Sjekk facebook- Punch me - - - - - Beach bar/restaurant Søndag til Onsdag 11:00 til 22:00 Torsdag og Lørdag 11:00 til 23:0 Kongens person er hellig, fastslår Grunnloven. Men tirsdag fjerner Stortinget det hellige ved kongen, selv om monarken beholder juridisk immunitet. Religiøse begrunnelser står dagens generasjoner fjernt, sier Høyres Michael Tetzschner Presidenten har veto overfor beslutninger i kongressen, men hvis kongressen gjentar en beslutning med to tredjedels flertall i begge hus, blir den lov. Den tredje statsmakten - den dømmende - la grunnloven til høyesterett og til lavere domstoler som den gav kongressen i oppdrag å organisere Orket ikke mer debatt: Kongens ed til Gud og tro i Grunnloven seiret i «hurtigfart» SV ville ha slutt på at kongen skal få be om hjelp fra Gud, men tok ikke debatten. Massivt flertall sikret fortsatt kirke og tro i Grunnloven

Det blir en del endringer i grunnloven i forbindelse med endringer i forholdet stat og kirke. Noe av det som forblir uforandret er at kongen må være bekjennende kristen og overhode for kirka. Dette er fordi kongen selv har ønsket at det skal forbli slik. Er dette det nærmeste kongen har kommet til å mene noe om norsk politikk Grunnloven burde også oversettes til norsk slik språket er i dag. Det er viktig at alle skal kunne lese dokumentet og forstå fullt og helt hva som står der. Om to år feirer vi Grunnlovens 200 årsdag. Jeg håper vi på 17. mai 2014 kan feire en grunnlov som gjenspeiler det moderne demokratiet Norge! Kristiane Mauno Krystad

Kongens person er hellig, fastslår Grunnloven. Men tirsdag fjerner Stortinget det hellige ved kongen, selv om monarken beholder sin juridiske immunitet. - De religiøse begrunnelsene for kongens stilling står dagens generasjoner ganske fjernt. Det er ikke lenger naturlig å se kongemakten som trinn Kongens kommandomyndighet etter Grunnloven § 25 Stipendiat Ola Rambjør Heide. Deltagelse forutsetter påmelding per e-post til Øyvind Henden. Tid og sted: 14. juni 2010 12:15 -13:15, Hjørnerommet, Institutt for offentlig. Etter Grunnloven den gang måtte Kongen samtykke i at stortingssesjonen kunne forlenges utover tre måneder. Det hadde alltid vært en kurant sak å få et slikt samtykke, men i 1836 sa Kongen nei fordi han var misfornøyd med hva Stortinget hadde gjort i flere saker. Statsministeren kontrasignerte Kongens avgjørelse KOMMENTARER Konge av folkets nåde Kong Harald er en jordnær konge med markante etiske verdier. Han vet at folkekonge ikke er en arvelig tittel, skriver John O. Egeland Grunnloven. 21. mai 2012 vedtok Stortinget endringer i Grunnloven, som innebar avvikling av den lutherske statsreligion i Norge og det statlige kirkestyret. Samtidig ble det foretatt endringen av Kongens formelle rolle i Den norske kirke, som har som konsekvens at Kongen ikke lenger er overhode for dette kirkesamfunnet

Etter Grunnloven er Kongens råd (Statsrådet) landets utøvende makt. Statsrådets medlemmer omtales i dagligtale som Regjeringen. Ifølge Grunnloven har regjeringen den utøvende makten i Norge. Det vil si at regjeringen har ansvaret for å gjennomføre de vedtakene som Stortinget bestemmer Kongens vetorett Logg inn for å følge dette . Følgere 2. Kongens vetorett. Av Sithric, 16. januar 2019 i Juss. Svar i emnet; Start nytt emne. Det var i 1928 mot Christopher Hornsrud, i 1933 mot Jens Hunseid og i 1963 mot John Lyng. Det viser at behovet for en grunnlov kan være overdrevet, mener Nordby. Eivind Smith: - Nei, Kongen kan ikke fjernes. Jusprofessor Eivind Smith er uenig med de som mener Grunnloven gir et overdrevent inntrykk av Kongens posisjon Grunnloven gir presidenten to motstridende valg. Den ene er pocket veto, den andre er den vanlige veto. Det gir ingen avsetning for å kombinere de to en eller annen måte. Det er en helt latterlig forslag, Robert Spitzer, en ekspert på veto og en statsviter ved State University of New York College i Cortland, fortalte USA Today

Grunnloven

Kongeloven av 1665 klargjorde kongens retter og plikter som eneveldig fyrste over Danmark og Norge. Under finner du de åtte første punktene av kongeloven. Den ble holdt hemmelig de første fem årene og først trykket opp på begynnelsen av 1700-tallet. Loven er kanskje den grunnloven i historien som g Jubileumsutgave utgitt til 200-årsjubileet for Norges grunnlov Et fantastisk monument fra Norges nyere historie Belagt med ekte gull Kun 20.000 individuelt nummererte utgaver Leveres med ekthetssertifikat og historiekort I 1914 ønsket Norges fremste mynt- og medaljegravør, Ivar Thro

Fra åpningen av det 162. Storting i 2017. Foto: Stortinget Under åpningen leser Kongen trontalen.hvori han underretter det om Rigets Tilstand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at henlede Storthingets Opmerksomhet., jfr § 74 i Grunnloven Kongens handling fikk mange til å tenke at kanskje kongens tid som overhode av Frankrike var over og at det neste naturlige steget ville være å gjøre landet til en republikk. Til tross for kongens tydelige motstand mot nasjonalforsamlingen og den nye grunnloven avla Ludvig 16. i september det samme året ed på den nye grunnloven og den grunnlovgivende forsamlingen ble oppløst

Fischers mangel på forståelse av Kongens oppgave kan skyldes at han ikke har satt seg inn i Grunnloven av 17. mai 1814. En lov som er tidløs og ikke kan endres i strid med dens opprinnelige ånd og prinsipper. Hadde han gjort det, hadde han fått med seg at når Kongen er hellig, innebærer det at han er hver enkelt innvåners stedfortreder i den utøvende makt eller regjeringen Men: Utvalgets mindretall på seks medlemmer forutsetter at spørsmålet om Grunnloven § 4 skal videreføres med en ny begrunnelse, må avklares i den videre politiske prosessen.Så til det merkverdige: I stortingsmeldingen blir flertallets strykningsforslag underslått, mens mindretallets syn blir presentert som om det var flertallets: Flertallet i Gjønnes-utvalget peker på at den. Den Grunnloven av Norge (fullstendig navn: Grunnloven av Kongeriket Norge, offisielle navn i dansk: Kongeriget Norges Grundlov, norsk bokmål: Kongeriket Norges Grunnlov, norsk nynorsk: Kongeriket Noregs Grunnlov) ble første gang vedtatt 16. mai og deretter signert og datert den 17. mai 1814 av den norske konstituerende forsamling på Eidsvoll.Det ble den gang ansett for å være en av de. Kongens politiske makt var reell. Etter hvert ble hans råd som besto av embetsmenn, relativt selvstendig i sitt arbeid, •Attenhundretallet: - folkesuverenitetsprinsippet ble stadig politisk viktigere. Det folkevalgte Stortingets krevde mer makt, herunder å møtes oftere og avvise Kongens bruk av veto. Det skapes politiske partier Først fjernet de den kongens ukrenkelige posisjon som vokter av grunnloven den den 21.mai.2012 . Deretter fjernet de kongens ukrenkelige posisjon som konge den 08.mai.2018. Altså viser dette at de ugudelige ikke skjønte at hellig betyr ukrenkelig fordi de har glemt sin GUD(Jesus) som våre forfedre grunnla landet og grunnloven vår på

• Svenskene godtok grunnloven og Kristian Fredrik abdiserte. Kongens makt svekkes • 1840-1870 ble kongens makt svekket til fordel for regjeringens - sammenheng med personlighet og egenskaper både hos kongene og hos statsrådene. At kongen skulle ha absolutt veto Også andre paragrafer, som angikk tronfølget og kongens myndighetsalder, ble endret. Ved unionsinngåelsen mistet Norge sin egen konge og sin egen utenrikspolitikk. Utenrikspolitikken krevde ingen endringer i Grunnloven. Den kunne ganske enkelt følge bestemmelsen fra 17. mai-grunnloven som sa at utenrikspolitikken lå i kongens hender Om Norges grunnlov som politisk instrument, Norges stilling i unionen. Christie understreker i talen hvordan Kongens ed til grunnloven innebærer en anerkjennelse av at de to land Da kongen i tre omganger blokkerte forslaget med sitt veto svarte Stortinget med å stille regjeringen for riksrett NOU 2004:7 - statens forretningsmessige eierskap - konstitusjonelle spørsmål. 1. Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets brev av 12. januar 2005, der det bes om en utdyping av Lovavdelingens syn på forholdet mellom Grunnloven § 19 og forslaget om å oppheve aksjeloven og allmennaksjeloven § 20-4 nr

Norges konge - Wikipedi

Start studying HIS Norge. Selvstendighet i 1814 og økonomisk og politisk utvikling 1814 til 1900 uke 11. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools I går åpnet det 165. storting. Koronaviruset, smittevernhåndtering og Hans Majestet Kongens fravær grunnet sykmelding, gjorde det til en historisk og annerledes åpning. Kronprinsregenten fylte rollen på en flott måte. Lørdag Når Stortinget åpner i begynnelsen av oktober hvert år, er det.

veto - Store norske leksiko

Kongens trosplikt Trosfriheten gjelder for alle nordmenn, bare ikke Kongen og de arveberettiga til tronen. (Ap) ha kong Haralds mening om den aktuelle paragrafen i Grunnloven Han sørget for at det hang et bilde av sønnen på Eidsvoll da han aksepterte å bli konge av Norge den 19. mai 1814. Under seremonien minnet han om sin etterfølger på den norske tronen. Under forhandlingene med svenskene i krigen sensommeren 1814 insisterte han på at Sverige godtok Grunnloven i bytte mot fred.Det var Grunnloven som hadde holdt kongen på tronen

De ønsket også å innføre fullt skille mellom stat og kirke, samt ta bort Kongens tilknytning til Den norske kirke. Venstre mente i sitt forslag at dagens § 4 om Kongens bekjennelsesplikt og § 16 om at Den norske kirke skal understøttes «som saadan af Staten», ikke har noen plass i Grunnloven. Begge disse forslagene falt i Stortinget i dag Den amerikanske grunnloven gir den USAs president den eneste makt til å nedlegge veto-si Nei -to regninger vedtatt av begge husene i Kongressen. En ned veto regningen kan fortsatt bli lov dersom Kongressen styrer presidentens handling ved å skaffe seg en supermajoritet stemme over to tredjedeler av medlemmene i både hus (290 stemmer) og Senatet (67 stemmer) Kong Harald har endelig vist seg som en god gammeldags monark. Ateistene og fariseerne på Stortinget tok en pause fra dansen rundt gjøkalven og samlet seg om en revisjon av Grunnloven som i praksis avskaffer Statskirken. Kong Harald luktet kristenmanns blod. Han befalte derfor kirkeminister Trond Giske at paragrafen som krever at kongen må bekjenn Kongens Veto. Johan Sverdrup (1816-1892) Stortinget; 7. juni 1880; Kilde: Storthingstidende 1880, s. 763-770. Jeg har givet mig den Ære at forelægge et Forslag for Storthinget. Jeg skal, Hr. Præsident, sige hvorfor Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne. Kongeriget Norges Grundlov, § 4 - Det er kongens fulle frihet og rett til å velge å være kristen. Men det er pinlig og svært beklagelig at han blander seg inn i noe han ikke har noe med, nemlig vår statsform. Ve

Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke paa den Tid og med de Ceremonier, han selv fastsætter. § 13. Kongen skal stedse boe inden Rigets nuværende Grændser og maa ikke, uden Storthingets Samtykke, opholde sig udenfor dem længere, end 6 Maaneder af Gangen, medmindre han, for sin Person, vil have tabt Ret til Kronen Norge 1814-1884 (Embetsmenn, Politiske partier, Vetostriden, Karl Johan, Johan Sverdrup, Veto, Bøndene, Grunnloven av 1814, Parlamentarisme, Motkulturer, Avis.

Video: Veto - Wikipedi

Fordeling av makt - stortinget

Kongens hovedansvar i følge Grunnloven av 1814. 1. Utnevne regjeringen 2. Styre embetsverket og hæren 3. Styre utenrikspolitikken. Kongens vetorett. Retten til å utsette et vedtak fra Stortinget to ganger. Stortinget møtepraksis fra 1814. Tre måneder hvert tredje år. Riksrett Karl Johan ville endre grunnloven for å stryke kongens makt. Grunnloven var et symbol på norsk frihet. Hvem avviste forslagene fra Karl Johan? På 1800-tallet var kunstnere opptatt av å finne fram til det de mente var typisk norsk. Hva kalles denne retningen i kunsten? I 1820-årene begynte nordmennene å feire 17. mai 23.1 Kongens myndighetsområde etter Grunnloven 31.6 Kongens suspensive veto.. 303 31.7 Virkningen av feil ved lovbehandlingen.. 303 31.8 Konstitusjonelle skranker og andre bånd på lovgivningsmyndigheten.. 304 31.9 Kunngjøringen av lover. I paragraf 12 het det at «Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke». I 1908 fjernet Stortinget kroningsparagrafen i Grunnloven. Kong Olav, som hadde stor sans for tradisjoner, ga uttrykk for at han gjerne ville bli signet i Nidarosdomen Grunnloven 1814. Året 1814 ble et vendepunkt i norsk historie. Kongens makt skulle være utøvende, den folkevalgte forsamlingen skulle først og fremst gi lover, pålegge skatter og bevilge penger. Kongen selv skulle utnevne sine ministre. Individenes frihet

Grunnloven vår kom på tampen av revolusjonenes ti

Fra grunnloven hadde kongen fått utsettende veto, det vil si at han kunne utsette en lov stortinget ville vedta tre ganger, eller i ni år, før stortinget kunne vedta den med eller uten kongens godkjenning. Stortinget nektet å godta kongens forslag som ville gi ham mer makt Den 21.mai.2012 ble grunnloven endret av terroristen Stoltenberg i samarbeid med de sittende sviker partier i stortinget, til tross til store protester fra folket. Grunnloven ble endret der målet til Stoltenberg hele tiden har vært å fjerne alle lover hvor Jesus er nevnt, for å gjøre Norge klart for det hedenske og barbariske Islam Kongens nei til minister Brauer på Elverum var også regjeringens nei. Det var et samspill mellom kongen og hans råd. Som Vidar Eng skriver i Adresseavisen, er Johan Nygaardsvold en av våre fremste statsministre, personlig som politisk, ikke minst som samfunnsreformator. Noen stor krigsleder var han likevel ikke

Kongens konstitusjonelle rolle - Det norske kongehu

Regjeringen godkjente en grunnlovsendring i et ekstraordinært møte tirsdag, og den må nå vedtas i nasjonalforsamlingen. Statsminister Mariano Rajoy opplyser tirsdag at han har godkjent utkastet til endring i grunnloven, som også inkluderer en «institusjonell erklæring» som roser kongens rolle i Spanias overgang til demokrati det som pr. i dag er Kongens særskilte myndighet i kirkesaker og ligger til Kongens særskilte kirkestyre ikke kan legges inn under Kongens alminnelige utøvende myndighet etter Grunnloven § 3. Siden kirken innenfor forlikets ramme ikke etableres som eget rettssubjekt, må dette sikres gjennom bestemmelser i kirkeloven so Grunnloven ble derfor bygget på prinsippet om maktfordeling, (Kongens vetorett, riksrett osv.). Det kongelige veto skulle avverge uheldige og forhastede vedtak i Stortinget. Men det ble avgrenset til bare å ha utsettende virkning H.M. Kongens tale på Eidsvoll i anledning den offisielle åpningen av 200-årsjubileet for Grunnloven

Grunnlovens hovedprinsipper - Norgeshistori

Grunnloven ellers ligger til statens myndigheter. Siden myn - dighetsoverføringen skjedde til EFTAs overvåkingsorgan, var spørsmålet om den lå innenfor Kongens traktatkompetanse etter Grunnloven § 26, eller om den skulle ha vært vedtatt i medhold av reglene i Grunnloven § 115, dvs med tre fjerdedels flertall i Stortinget Hva står i Grunnloven? I Grunnloven står det hvordan Norge skal styres og hvilke rettigheter innbyggerne har. Det viktigste som står i Grunnloven er: I dette rommet i Eidsvollsbygningen, ikke langt fra Oslo, ble Grunnloven skrevet i 1814 Kongens nyttårstale: - Dette vil jeg si til dem som mobber I nyttårstalen stod temaet mobbing sentralt. Se hele talen her! Av Kristoffer Hovde Andersen. Barnas grunnlov Det en ny grunnlov kan levere, er nye spilleregler, med mer demokratisk deltakelse og færre muligheter for å blokkere flertallets krav om mer omfordeling og bedre velferdsordninger. Den kan også grunnlovsfeste viktige sosiale rettigheter, men det vil fortsatt være opp til regjeringen og parlamentet at dette ikke bare blir rettigheter på papiret Bestefaren, kong Harald, har sørget for at prinsessen må gå i hans fotspor. Prinsessen har intet valg. Hun kan ikke konfirmere seg borgerlig, konvertere til en annen religion eller være ikke-troende. Som tronarving må prinsesse Ingrid Alexandra nemlig bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. Det framgår kort og godt av Grunnloven

- Selv om grunnloven gir folk frihet til å protestere, må myndighetene kontrollere de ulovlige protestene, sa statsminister og tidligere juntaleder Prayut Chan o-cha da han mandag innledet den. Grunnloven og Kongens konstitusjonelle rolle var den andre hovedlinjen i utstillingen 2014. Under sitt eksil i England under andre verdenskrig, bar Kong Haakon alltid med seg en liten kopi av Norges Grunnlov. Et lite trykk, som han bar i innerlommen på jakken «Kongens Skaal!» med undertittel: Samtaler under middagen i Vang prestegård 19. mai 1814, framføres i Røhnegården, Håkons gate 15 i Hamar, i en nyrestaurert festsal. Her ble 50-årsjubileet for Grunnloven markert i 1864 Grunnloven og 17. mai. En stor del av Wergelands folkeopplysningsarbeid besto i å spre kunnskap om Grunnloven og markere grunnlovsdagen. Torvslaget. 1820-årene var preget av strid mellom kong Carl Johan og Stortinget om Grunnlovens status og utforming

 • Paella de mariscos.
 • Fennel seeds.
 • Flughafen paderborn weihnachtsmarkt.
 • Ordnet og uordnet utvalg.
 • Moonlight jay z.
 • Mario barth hamburg tickets.
 • Zara home narzuty.
 • Polizeibericht beilngries.
 • Min portefølje morningstar.
 • Narutopedia.
 • Polyteistisk definisjon.
 • Skuldertrening program.
 • Ferrari logo bedeutung.
 • Nordnorske skjellsord.
 • Was ist ein gildehaus.
 • Belønnings app.
 • Smokie & sweet open air, 1. juni.
 • J cole norge.
 • Maarud potetgull sour cream.
 • Registrere enkeltmannsforetak landbruk.
 • Vann på mars wikipedia.
 • Beatrice egli herz an produzent.
 • Polens nasjonaldag.
 • Test telio.
 • Hvordan gjøre kjæresten glad.
 • Höchster berg neuseeland.
 • Vitamin b6 mangel.
 • Csd düsseldorf 2018.
 • Doro 8040 specs.
 • Transport manchester airport.
 • Kinderturnen leverkusen.
 • Tungegymnastikk for barn.
 • Hvithai i sverige.
 • Albstadt ebingen geschäfte.
 • Sixth great extinction.
 • Ns 3491 3 pdf.
 • How to make a tie.
 • Valuta i praha 2017.
 • Poco einrichtungsmarkt rheda wiedenbrück.
 • Verzatile dancestudio horten.
 • Html tab.